Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní a obchodní podmínky pro uživatele a inzerenty pro užívání serveru www.holkynajisto.cz a zveřejňování a poskytování reklamy na internetovém serveru www.holkynajisto.cz

 • Poskytovatelem reklamy je dále pro potřeby těchto všeobecných smluvních a obchodních podmínek (dále také jako „Podmínky“) obchodní společnost Reklama Najisto s.r.o., (dále též jako „provozovatel nebo správce“), se sídlem Na Poříčí 17, 110 00, Praha 1 - Nové Město, která je správcem  internetového serveru www.holkynajisto.cz
 • Inzerentem se dále pro potřeby těchto Podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u poskytovatele reklamy objednala či objednává zveřejnění své reklamy, nebo jiné obdobné propagační činnosti.
 • Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje nebo se již zaregistrovala v rámci služeb Serveru. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám.
 • Poskytováním reklamy, inzerce nebo propagace se dále pro potřeby těchto Podmínek rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti inzerenta zveřejněná prostřednictvím poskytovatele reklamy na internetovém serveru www.holkynajisto.cz

I. Smluvní a obchodní podmínky pro poskytování reklamy

 • Poskytovatel reklamy poskytuje inzerentovi zveřejnění reklamy formou datového prostoru na serveru www.holkynajisto.cz v rozsahu a formátu, jak je vymezen objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb včetně
  jednoho kontaktního telefonního čísla, adresy, popisu služeb.
 • Inzerent bere na vědomí, že poskytovatel reklamy neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu, zejména pak se zněním zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
 • Je-li reklama zpracována inzerentem, inzerent odpovídá za její obsah. Pokud byla reklama zpracována pro jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou než inzerentem, odpovídá za její soulad se zákonem taková právnická nebo fyzická osoba a inzerent společně a nerozdílně.
 • Inzerent uděleným souhlasem k těmto Podmínkám výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým obrazovým a/nebo textovým materiálům použitým v objednané reklamě.
 • Inzerent prohlašuje, že je mu známo, že ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.
 • Inzerent výslovně a závazně prohlašuje, že všechny osoby případně na reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené či vystupující jsou starší osmnácti let, popřípadě že splňují jiné zákonné podmínky dle legislativy jiných států.
 • Poskytovatel reklamy je povinen na výzvu orgánů finančního dozoru pro účely správního řízení sdělit údaje o inzerentovi, z tohoto důvodu je inzerent povinen na požádání sdělit poskytovateli takové údaje.
 • Inzerent se zavazuje, že nahradí poskytovateli veškerou škodu vzniklou na základě a v souvislosti se zveřejněním reklamy neodpovídající zákonným požadavkům.
 • Poskytovatel má právo jednostranně zveřejnění reklamy odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že poskytovatel odmítne zveřejnit již zaplacenou reklamu, vrátí platbu v plné výši oproti dokladu o platbě. V případě, že inzerent v průběhu inzertního období zruší již zaplacenou inzerci, platba se nevrací.
 • Platba za inzerci musí být uhrazena buď v hotovosti, nebo připsána na účet poskytovatele nejpozději den před zveřejněním reklamy, resp. inzerent je srozuměn se způsobem platby prostřednictvím kreditního systému, kdy inzerent uhradí předem tzv. kredit a následně je z takového kreditu strhávána příslušná částka za poskytnutí reklamy, dle předem stanovených kriterií v rámci webových stránek.
 • Poskytovatel si vyhrazuje jednostranně měnit cenové podmínky poskytování reklamy s tím, že není oprávněn jednostranně měnit cenové podmínky za již poskytnutou reklamu.

II. Podmínky užívání serveru

 • Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uvedených na stránkách, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 • Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb www.holkynajisto.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb www.holkynajisto.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 • Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
 • Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která při využívání služeb tohoto Serveru souhlasila s těmito Podmínkami a nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje, nebo se již zaregistrovala.
 • Registrovaný uživatel musí při registraci vyplnit povinné údaje a může vyplnit údaje nepovinné. Povinné údaje jsou důležité k dalšímu zpracovaní na Serveru za účelem propojení jednotlivých služeb. Nepovinné údaje, které mohou mít charakter osobní povahy, nebudou poskytovány třetí straně.
 • Uživatel bere na vědomí, že informace nebo data, dobrovolně poskytnutá do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek, nebo dalších stránek serveru mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití ze strany třetích osob.
 • Správce neshromažďuje žádná osobní Data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato Data dobrovolně.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mohou být na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v registraci v souvislosti s užíváním služeb Serveru, zasílány informativní nebo reklamní e-maily, které ze strany Správce, ani Uživatele, nebudou brány jako "spam". Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru.
 • Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci.
 • Data vložená na Server, která budou v rozporu se zákony platnými v České republice nebo budou v rozporu s dobrými mravy, mohou být smazána.
 • Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či nahodile vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 • Správce je oprávněn, bez souhlasu Uživatelů a i bez předchozího oznámení, služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 • Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.
 • Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 • Poskytnutím emailové adresy v kterékoli části webu provozovateli uživatel souhlasí se zasíláním nabídek, novinek a aktualizací souvisejících se servery provozovatele. Uživatel může kdykoli písemně požádat o vyřazení své adresy z databáze.
 • Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním

Veškeré smluvní o obchodní vztahy mezi inzerentem a poskytovatelem reklamy se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména potom zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

Inzerujte zde!

80

Inzerujte zde!

80

Inzerujte zde!

80

Lucia z AAA Exclusive Club

Lucia

0%
Inzerujte zde!

80

Liza z Erotické Nuru masáže Princess

Liza

0%
Thereza z AAA Exclusive Club

Thereza

0%
Chci zde inzerovat
Nacházíte se: Holkynajisto.cz / Obchodní podmínky

Již hodnocené

Logo - Swingers klub Paradiso

new

Poslední komentáře

Čistota je v tomto podniku na prvním místě. Slečny jsou profesionální masérky s úsměvem na...

Poslední přidané

Erotic massage RoyalErotic massage Royal

Kelly Kelly

Nejnovější akce

Erotické Nuru masáže Princess

Akce Lesbi Schow LILI A VIKI

Co ještě nevíte...

Erotická studovna pro zvídavé


70 podniků a 188 dívek

Prohledej všechny: podniky | dívky

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Registrace  |  Přihlásit se

CZ EN
notice